Pyrimme kertomaan avoimesti myös riskeistä

Etuosakkeisiin ja muuhun sijoittamiseen liittyy myös riskejä. Siksi pyrimmekin kertomaan avoimesti myös riskeistä.

konsernirakenne

Sijoittajariskit

Osingonmaksukykyyn liittyvä riski

Korkeatuottoisen kautta tehtävät sijoitukset ovat osakesijoituksia, mikä tarkoittaa sitä, että sijoitukselle voidaan maksaa tuottoa (osinkoa) ainoastaan, jos yhtiöllä on jakokelpoisia varoja (vapaata omaa pääomaa). Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että yhtiön täytyy tehdä voittoa voidakseen maksaa osinkoa.

Kuinka sitten sijoittaja voi arvioida osingon maksuun liittyvää riskiä? Yhtiö julkaisee joka kvartaali avainluvut, jossa kerrotaan muun muassa tilikauden kertynyt tulos.

Yksinkertaistettuna osingonmaksukykyä voi lähestyä näin:

Kerrottaessa sijoitusten kokonaismäärä maksimiosingolla (8 %), saadaan laskettua etuosakkeille vuoden aikana maksettava kokonaisosinko. Esimerkiksi marraskuun 2015 avainlukujen perusteella laskukaava olisi 4 564 500 € x 0,08 = 365 160 €.

GF Money Consumer Finance Oy:n koko tilikauden verojen jälkeisen voiton pitäisi siis olla vähintään 365 160 €, jotta kaikki osingot tulisivat maksettua.

Koska sijoitusten määrä kasvaa kuukausittain ja myös voitto vaihtelee kuukausittain, ei asia tietenkään ole ihan näin yksinkertaisesti laskettavissa. Karkean laskukaavan pohjalta voi kuitenkin todeta, että mikäli kuukausittainen tuotto keskimäärin on enemmän kuin koko sijoitetulle pääomalle vuodessa maksettava osinko jaettuna kahdellatoista, on osingonmaksu turvattu.

Esimerkki käyttäen marraskuun 2015 avainlukuja

Sijoituksia: 4 564 500 €
Sijoituksille vuodessa maksettava osinko: 365 160 €
Keskimääräinen kuukausittainen minimivoitto verojen jälkeen, jotta osingot voidaan maksaa: 365 160 € / 12 = 30 430 €
GF Money Consumer Finance Oy:n voitto ennen veroja marraskuussa 2015: 150 018 €
Voitto verojen jälkeen (arvio): 150 018 x 0,8 = 120 014 €

Tarkempaan tulokseen päästään, jos esim. kuukausittaisen tuloksen sijaan käytetään laskelman perusteena tilikaudella laskuhetkeen mennessä kertynyttä tulosta jaettuna kuukausien määrällä, ja arvioidaan sen perusteella koko vuoden tulosta.

Ottaen huomioon edellisten tilikausien voiton, joka myös huomioidaan jakokelpoisissa varoissa, yhtiön täytyisi tehdä raskaasti tappiota ennen kuin osingonmaksukyky vaarantuisi.

GF Money Consumer Finance Oy:n etuosakkeet ovat etuoikeutettuja osakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että etuosakkeet otetaan huomioon aina ennen kuin perustajaosakkaille voidaan maksaa osinkoa.

Pääoman menettämiseen liittyvä riski

Sijoittaja voi vaatia GF Money Consumer Finance Oy:lta lunastamaan etuosakkeet takaisin 14-90 päivän kuluessa riippuen sijoituksen suuruudesta, jos osake on laskettu liikkeelle ennen 1.9.2020, tämän jälkeen liikkeelle laskettujen osakkeiden osalta sijoittaja voi pyytää lunastusta. Sijoitus voidaan lunastaa ainoastaan jakokelpoisten varojen puitteissa.

On myös huomioitava, että etuosakkeet ovat yhtiön omaa pääomaa ja niiden palauttamiseen soveltuu oman pääoman palauttamista koskevat säännökset. Osakeyhtiölain 13 luvun 2 § mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

GF Money Consumer Finance Oy julkaisee neljännesvuosittain tuloslaskelman ja taseen, josta käy ilmi jakokelpoisten varojen määrä.

Käyttäen yhtiön 2015 toisen vuosineljänneksen tasetta esimerkkinä, nähdään, että yhtiön jakokelpoiset varat 30.11.2015 olivat  6 562 520,10 € (Oma pääoma vähennettynä osakepääomalla 50 000€), eli selkeästi enemmän kuin sillä hetkellä vastaanotetut sijoitukset 4 564 500 €.


Yritysriskit

Luottotappioriski

Suurin tappioriski niin GF Money Consumer Finance Oy:n kuin kaikkien muidenkin luottolaitosten toiminnassa liittyy luottotappioihin. Siten luottotappioriskien hallinta onkin liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita.

Lähtökohtaisesti luottotappioriski on otettu huomioon tuotteiden hinnottelussa, eli tuotteiden hinta on asetettu sellaiselle tasolle, että operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja luottotappioiden jälkeen yhtiölle jää vielä riittävä voitto. Johtuen asiakkaiden ja myönnettyjen luottojen suuresta määrästä,  luottotappioiden osuus koko luottokannasta on keskimäärin aina sama.

Yhtiön operatiivisessa toiminnassa luottotappioriskiä hallitaan muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Luotonmyöntöpuolella riskinhallinta tarkoittaa sitä, että ennen luottopäätöksen tekoa varmistutaan asiakkaan luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Luottohäiriömerkintöjen lisäksi tarkastetaan esimerkiksi asiakkaan palkkatiedot ja tiedot muista luotoista. Asiakkaan todellinen maksukyky arvioidaan tarkasti kokonaisuuden perusteella.
  • Luottokannan hallinnan puolella luottotappioriskiä hallitaan esimerkiksi epävarmojen lainasaatavien säännöllisellä myynnillä perintäyhtiöille, mikä vapauttaa pääomaa ja rajoittaa yksittäiseen luottoon liittyvää riskiä.

Hyvään riskinhallintaan kuuluu myös se, että yhtiön tase antaa oikean kuvan todellisesta tilanteesta. Tästä johtuen myös kvartaaleittain julkaistavissa avainluvuissa julkaistava taseen Rahoitustoiminnan saatavat sisältää annetut luotot sekä toteutuneet ja arvioidut luottotappiot.

Riskinhallinta on mukana yhtiön toiminnassa monella eri tasolla. Sisäisiä toimintoja ovat luotonmyöntö- ja riskivalvonta. Tärkein ulkopuolinen valvoja on yhtiön tilintarkastaja, jona toimii tilintarkastusyhteisö PwC.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski eli yhtiön lyhytaikainen maksuvalmiuteen kohdistuva riski tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka yhtiö tekee voittoa ja sillä on enemmän saamisia kuin vastuita, kassassa olevat varat eivät riitä välittömien maksuvelvoitteiden hoitamiseen.

Tämä riski koskee lähinnä tilanteita, joissa lyhyessä ajassa vastaanotettaisiin huomattava määrä lainahakemuksia tai vaihtoehtoisesti lyhyessä ajassa tulisi huomattava määrä sijoitusten lunastusilmoituksia, eivätkä käteisvarat riittäisi kaikkien välittömien velvoitteiden täyttämiseen.

Tässä tilanteessa on huomioitava, että etuosakkeet ovat yhtiön omaa pääomaa ja niiden palauttamiseen soveltuu oman pääoman palauttamista koskevat säännökset. Osakeyhtiölain 13 luvun 2 § mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

Keskeisintä maksuvalmiuden ylläpitämisessä on kassavirtojen ennakointi.

Myynnin puolella ennakointi näkyy markkinointitoimenpiteiden hyvänä ennakointina ja suunnitteluna, jolloin asiakkaiden ja luottojen määrän kasvuun voidaan varautua. Rahoituksen puolella ennakointi tarkoittaa epävarmojen saatavien säännöllistä myyntiä ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttöä oman pääoman ehtoisen rahoituksen täydentämisessä.

Yhtiöllä on siis useita eri tapoja ylläpitää hyvää maksuvalmiutta ja riittäviä kassavaroja.

  • Hajautettu ja monipuolinen rahoituspohja pienentää olennaisesti etuosakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvää riskiä.
  • Epävarmojen saatavien myyntiin käytettävät rahoitussopimukset mahdollistavat myös varmojen saatavien myynnin, mikä palauttaa pääomaa välittömästi kassaan.

GF Money Consumer Finance Oy:n neljännesvuosittain julkaistavasta tuloslaskelmasta ja taseesta käy ilmi niin yhtiön pankkitileillä olevat käteisvarat kuin lyhytaikaiset saamisetkin.