Osingonmaksukykyyn liittyvä riski

Korkeatuottoisen kautta tehtävät sijoitukset ovat osakesijoituksia, mikä tarkoittaa sitä, että sijoitukselle voidaan maksaa tuottoa (osinkoa) ainoastaan, jos yhtiöllä on jakokelpoisia varoja (vapaata omaa pääomaa). Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että yhtiön täytyy tehdä voittoa voidakseen maksaa osinkoa.

Kuinka sitten sijoittaja voi arvioida osingon maksuun liittyvää riskiä? Yhtiö julkaisee joka kuukausi avainluvut, jossa kerrotaan tilikauden kertynyt tulos ja myös vastaanotetut sijoitukset.

Yksinkertaistettuna osingonmaksukykyä voi lähestyä näin:

Kerrottaessa sijoitusten kokonaismäärä maksimiosingolla (7% tai 8%), saadaan laskettua B- ja C-osakkeille vuoden aikana maksettava kokonaisosinko. Esimerkiksi marraskuun 2015 avainlukujen perusteella laskukaava olisi 4 564 500 € x 0,08 = 365 160 €.

GF Money Consumer Finance Oy:n koko tilikauden verojen jälkeisen voiton pitäisi siis olla vähintään 365 160 €, jotta kaikki osingot tulisivat maksettua.

Koska sijoitusten määrä kasvaa kuukausittain ja myös voitto vaihtelee kuukausittain, ei asia tietenkään ole ihan näin yksinkertaisesti laskettavissa. Karkean laskukaavan pohjalta voi kuitenkin todeta, että mikäli kuukausittainen tuotto keskimäärin on enemmän kuin koko sijoitetulle pääomalle vuodessa maksettava osinko jaettuna kahdellatoista, on osingonmaksu turvattu.

Esimerkki käyttäen marraskuun 2015 avainlukuja

Sijoituksia: 4 564 500 €
Sijoituksille vuodessa maksettava osinko: 365 160 €
Keskimääräinen kuukausittainen minimivoitto verojen jälkeen, jotta osingot voidaan maksaa: 365 160 € / 12 = 30 430 €
GF Money Consumer Finance Oy:n voitto ennen veroja marraskuussa 2015: 150 018 €
Voitto verojen jälkeen (arvio): 150 018 x 0,8 = 120 014 €

Tarkempaan tulokseen päästään, jos esim. kuukausittaisen tuloksen sijaan käytetään laskelman perusteena tilikaudella laskuhetkeen mennessä kertynyttä tulosta jaettuna kuukausien määrällä, ja arvioidaan sen perusteella koko vuoden tulosta.

Ottaen huomioon edellisten tilikausien voiton, joka myös huomioidaan jakokelpoisissa varoissa, yhtiön täytyisi tehdä raskaasti tappiota ennen kuin osingonmaksukyky vaarantuisi.

GF Money Consumer Finance Oy:n  C-osakkeet ovat etuoikeutettuja osakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että C-osakkeet otetaan huomioon aina ennen kuin perustajaosakkaille voidaan maksaa osinkoa.

Pääoman menettämiseen liittyvä riski

GF Money Consumer Finance Oy:lla on velvollisuus lunastaa sijoitukset takaisin 14-90 päivän kuluessa riippuen sijoituksen suuruudesta. Sijoitus voidaan lunastaa ainoastaan jakokelpoisten varojen puitteissa.

GF Money Consumer Finance Oy julkaisee neljännesvuosittain tuloslaskelman ja taseen, josta käy ilmi jakokelpoisten varojen määrä.

Käyttäen yhtiön 2015 toisen vuosineljänneksen tasetta esimerkkinä, nähdään, että yhtiön jakokelpoiset varat 30.11.2015 olivat  6 562 520,10 € (Oma pääoma vähennettynä osakepääomalla 50 000€), eli selkeästi enemmän kuin sillä hetkellä vastaanotetut sijoitukset 4 564 500 €.

Kuinka sitten voitaisiin ajautua tilanteeseen, jossa jakokelpoisia varoja ei enää ole sijoitusten lunastamiseen?

Vastaus: tekemällä raskaasti tappiota. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että valtaosa nykyisistä luotoista kirjattaisiin luottotappioiksi, eli kaikki asiakkaat olisivat jopa ulosotossa maksukyvyttömiä. Näinhän asia ei ole, eikä voi olla edes teoriassa.