Luottotappioriski

Suurin tappioriski niin GF Money Consumer Finance Oy:n kuin kaikkien muidenkin luottolaitosten toiminnassa liittyy luottotappioihin. Siten luottotappioriskien hallinta onkin liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita.

Lähtökohtaisesti luottotappioriski on otettu huomioon tuotteiden hinnottelussa, eli tuotteiden hinta on asetettu sellaiselle tasolle, että operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja luottotappioiden jälkeen yhtiölle jää vielä riittävä voitto. Johtuen asiakkaiden ja myönnettyjen luottojen suuresta määrästä,  luottotappioiden osuus koko luottokannasta on keskimäärin aina sama.

Yhtiön operatiivisessa toiminnassa luottotappioriskiä hallitaan muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Luotonmyöntöpuolella riskinhallinta tarkoittaa sitä, että ennen luottopäätöksen tekoa varmistutaan asiakkaan luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Luottohäiriömerkintöjen lisäksi tarkastetaan esimerkiksi asiakkaan palkkatiedot ja tiedot muista luotoista. Asiakkaan todellinen maksukyky arvioidaan tarkasti kokonaisuuden perusteella.
  • Luottokannan hallinnan puolella luottotappioriskiä hallitaan esimerkiksi epävarmojen lainasaatavien säännöllisellä myynnillä perintäyhtiöille, mikä vapauttaa pääomaa ja rajoittaa yksittäiseen luottoon liittyvää riskiä.

Hyvään riskinhallintaan kuuluu myös se, että yhtiön tase antaa oikean kuvan todellisesta tilanteesta. Tästä johtuen myös kvartaaleittain julkaistavissa avainluvuissa julkaistava taseen Rahoitustoiminnan saatavat sisältää annetut luotot sekä toteutuneet ja arvioidut luottotappiot.

Riskinhallinta on mukana yhtiön toiminnassa monella eri tasolla. Sisäisiä toimintoja ovat luotonmyöntö- ja riskivalvonta. Tärkein ulkopuolinen valvoja on yhtiön tilintarkastaja, jona toimii tilintarkastusyhteisö PwC.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski eli yhtiön lyhytaikainen maksuvalmiuteen kohdistuva riski tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka yhtiö tekee voittoa ja sillä on enemmän saamisia kuin vastuita, kassassa olevat varat eivät riitä välittömien maksuvelvoitteiden hoitamiseen.

Tämä riski koskee lähinnä tilanteita, joissa lyhyessä ajassa vastaanotettaisiin huomattava määrä lainahakemuksia tai vaihtoehtoisesti lyhyessä ajassa tulisi huomattava määrä sijoitusten lunastusilmoituksia, eivätkä käteisvarat riittäisi kaikkien välittömien velvoitteiden täyttämiseen.

Tässä tilanteessa on huomioitava, että etuosakkeet ovat yhtiön omaa pääomaa ja niiden palauttamiseen soveltuu oman pääoman palauttamista koskevat säännökset. Osakeyhtiölain 13 luvun 2 § mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

Keskeisintä maksuvalmiuden ylläpitämisessä on kassavirtojen ennakointi.

Myynnin puolella ennakointi näkyy markkinointitoimenpiteiden hyvänä ennakointina ja suunnitteluna, jolloin asiakkaiden ja luottojen määrän kasvuun voidaan varautua. Rahoituksen puolella ennakointi tarkoittaa epävarmojen saatavien säännöllistä myyntiä ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttöä oman pääoman ehtoisen rahoituksen täydentämisessä.

Yhtiöllä on siis useita eri tapoja ylläpitää hyvää maksuvalmiutta ja riittäviä kassavaroja.

  • Hajautettu ja monipuolinen rahoituspohja pienentää olennaisesti etuosakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvää riskiä.
  • Epävarmojen saatavien myyntiin käytettävät rahoitussopimukset mahdollistavat myös varmojen saatavien myynnin, mikä palauttaa pääomaa välittömästi kassaan.

GF Money Consumer Finance Oy:n neljännesvuosittain julkaistavasta tuloslaskelmasta ja taseesta käy ilmi niin yhtiön pankkitileillä olevat käteisvarat kuin lyhytaikaiset saamisetkin.