Kysymyksiä ja vastauksia Korkeatuottoinen.fi -palvelusta

Onko tämä turvallista? Mitä riskejä on?

GF Money Consumer Finance Oy on myöntänyt kuluttajalainoja vuodesta 2011 alkaen ja on kyennyt kasvattamaan sekä asiakasmäärää että myyntiä, pitäen kannattavuuden kuitenkin vakaana. Sijoitukselle tarjottava korkein mahdollinen tuotto, 6 % vuodessa, on laskettu niin, että se mahdollistaa vero-optimoidun tuoton sijoittajalle, mutta jättää kuitenkin Yhtiölle riittävän marginaalin. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riski. Korkeatuottoinen.fi -palvelun riskit liittyvät Yhtiön kykyyn maksaa kuukausittaiset osingot sekä kykyyn lunastaa osakkeet takaisin. Yhtiön varovainen luotonanto-politiikka ja vahva omavaraisuusaste pienentävät näitä riskejä, ja on tähän asti mahdollistanut vakaan kasvun markkinaolosuhteista riippumatta.

Mihin sijoituksia käytetään?

GF Money Consumer Finance Oy käyttää sijoitettuja pääomia kuluttaja- ja yritysluottotoimintansa kasvattamiseen. Tuotto-osakkeilla kerätty lisäpääoma mahdollistaa asiakasmäärän ja kokonaisluototuksen kasvattamisen.

Onko sijoitukseni turvattu talletussuojalla?

Ei ole. Koska kyseessä on sijoittaminen osakkeisiin, eikä esim. pankkitalletus, talletussuoja ei sovellu tähän.

Kuinka paljon otatte vastaan sijoituksia?

GF Money Consumer Finance Oy:n yhtiökokous on 12.9.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. GF Money Consumer Finance Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta 20 000 osakkeen osakeannista 3.10.2019. Osakeannissa osakkeen merkintähinta on 500 euroa, joten annin yhteenlaskettu koko on 10 miljoonaa euroa.

Miksi kysytte henkilökohtaisia kysymyksiä?

Kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Lain mukaan finanssipalvelun tarjoajalla on velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Palveluntarjoajalla täytyy henkilötietojen lisäksi olla riittävät tiedot muun muassa varojen alkuperästä ja siitä, onko asiakas laissa tarkoitettu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Lue lisää

Kuinka paljon voin sijoittaa?

Pienin mahdollinen sijoitus on yksi osake, eli 500 €. Sijoitukselle ei ole asetettu ylärajaa, eli teoriassa voit sijoittaa niin paljon kuin haluat, olettaen, että kaikkia osakkeita ei ole vielä merkitty (kts. yllä). Yksittäiselle sijoitukselle käytännön ylärajan asettaa eri pankkien verkkomaksupalvelut, joissa yksittäinen maksutapahtuma on usein rajattu 50 000 €:n. Sijoituksia voi tehdä useita, jolloin verkkopankin rajoitukset eivät muodosta estettä kokonaissijoituksen kasvattamiselle.

Voinko saada takauksen sijoitukselleni?

Et voi.

Kuinka pitkäksi ajaksi sijoitus tehdään?

Sijoituksessa ei ole ennalta määrättyä sijoitusaikaa. Sijoittaja voi pyytää yhtiötä lunastamaan sijoituksen takaisin koska tahansa.

Onko sijoituksen ajallisella kestolla mitään merkitystä?

Osakkeelle maksettava osinkoprosentti kasvaa ajan myötä. Alle kolmen kuukauden sijoitukselle maksetaan vuosituottoa 2 %. Mikäli sijoitusaika on 3 kk tai enemmän, maksetaan osakkeelle 4 % vuosituotto. Yli 6 kk sijoitukselle maksetaan 6 % vuosituotto. Huom! Korkeampi tuottoprosentti huomioidaan takautuvasti, eli esim. 6 kk tultua täyteen, maksetaan sijoitukselle tuottoprosenttien erotus, 2 % välittömästi kertaeränä.

Mistä näen sijoitusteni määrän?

Näet sijoitustesi kokonaismäärän ja kertyneet osingot kirjautumalla tunnuksillasi palveluun täältä.

Miten voin lopettaa sijoituksen? Kuinka pian sijoittamani pääoma palautetaan?

B-, C- ja D-osakesarjojen sijoitukset voi lopettaa kirjautumalla palveluun täältä. Sijoituksen lopettaminen tapahtuu klikkaamalla yksittäistä sijoitusta ja painamalla “Irtisano sijoitus” -painiketta.

Edellä mainituissa osakesarjoissa alle 100 000 euron sijoitusten pääoma palautetaan tilillesi 14 vuorokauden kuluessa lunastuksesta (Huom! Sijoituksellesi kertyy osinkoa myös tänä aikana). Tilittämättömät osingot maksetaan viimeistään lunastusta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä pankkipäivänä.

F-sarjan osakeannissa sijoittajat voivat pyytää yhtiötä lunastamaan sijoituksen.

Muistathan ilmoittaa lunastuksesta aiheutuneen ”luovutusvoiton tai -tappion” lunastusta seuraavan vuoden esitäytetyllä veroilmoituksella (Liitelomake 9 – Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Lunastuksesta on aina ilmoitettava verottajalle, vaikkei verotettavaa luovutusvoittoa tuotto-osakkeiden kohdalla tavanomaisesti synny, sillä niiden lunastushinta on sama kuin hankintahinta.

Voinko lopettaa vain osan sijoituksestani?

Voit lopettaa myös osan sijoituksestasi, mikäli olet tehnyt useita sijoituksia. Lunastus kohdistuu aina osakesarjan kaikkein vanhimpiin osakkeisiin alkaen ensimmäisestä ostetusta osakkeesta.

Mitä kuluja minulle tulee?

Ei mitään. Osakkeiden merkitsemisestä ei peritä mitään kuluja, olivat ne sitten perustamis-, ylläpito- tai lopettamiskuluja. Sijoituksen tuoton laskeminen on tästä syystä hyvin helppoa. Pääoma x vuosikorko x aika – verot = tuotto. Ei piilotettuja kuluja, ei ylimääräisiä temppuja.

Kuinka monta sijoitusta saa tehdä?

Sijoituksia voi tehdä itselle sopivina summina niin usein kuin haluaa. Sijoittaminen GF Money Consumer Financen tuotto-osakkeisiin onkin siksi erinomainen säästämisen ja sijoittamisen muoto. Koska sijoitukseen ei liity mitään kuluja, ei ole tarvetta taktikoida sijoituksen ajoittamisen, kasvattamisen tai pienentämisen kanssa. Voit tehdä sijoituksia niin usein kuin haluat.

Voivatko yritykset tai yhteisöt olla sijoittajina?

Kyllä voivat. Korkeatuottoinen.fi -palvelu on erinomainen työkalu yritykselle esim. hetkellisesti liian suuren kassan tuottojen maksimoimiseksi. 14 päivän kuluttua sijoituksen päättämisestä tapahtuva sijoitetun pääoman palautus on riittävän nopea, mikäli yllättäviä likviditeettitarpeita ilmenee.

Sijoituksen edustamasi yrityksen/yhteisön nimissä voit tehdä seuraavasti:

1) Luo asiakastili henkilökohtaisilla tunnuksillasi.

2) Asiakastilin luonnin jälkeen lähetä asiakaspalveluumme viesti, jossa pyydetään muuttamaan asiakastili yrityksen/yhteisön tiliksi. Viestissä tulisi olla yrityksen nimi, Y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite sekä tilinumero.

3) Lisäksi viestiin on liitettävä täytetty ja allekirjoitettu lisätietolomake (ensimmäisen merkinnän yhteydessä), yrityksen voimassa oleva kaupparekisteriote sekä viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös.

Lataa dokumentti: Lisätietolomake (PDF)

Kuinka usein osinkotuotto maksetaan tililleni?

Joka kuukauden 5. pankkipäivänä maksetaan edelliseltä kalenterikuukaudelta kertynyt osinko.

Maksanko tuotosta veroa?

GF Money Consumer Finance Oy:n tuotto-osakkeelle maksama osinko on luonnolliselle henkilölle pääomatulo-osinkoa, eli osinkoa jaetaan korkeintaan 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta.  Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja osittain veronalaisia. Osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Yhtiön maksamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Esimerkki: sijoittaja merkitsee osakkeita 6 % tuottoprosentilla 10 000 € edestä ja antaa sijoituksen olla 12 kk. Tältä ajalta osingot ja verot menevät seuraavasti:

Sijoitettu pääoma 10 000 €
Osinkoprosentti 6 %
Vuoden aikana maksetut osingot 600 €
Verovapaa osinko 75 % (450 €)
Veronalainen osinko 25 % (150 €)
Ennakonpidätys 7,5 % (11,25 €)
Kokonaispääomavero 30 % (45 €)
Nettotuotto 600 € – 45 € = 555 €
Sijoituksen tuottoprosentti 5.55 %
Huom. Laskelma on suuntaa antava. Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat yksilölliset seikat.

Pidätetäänkö tuotosta lähdeveroa?

Mikäli et ole Suomessa verovelvollinen, tuotosta pidätetään lähdevero, jonka suuruus riippuu Suomen valtion ja asuinvaltiosi välisestä verosopimuksesta.

Minulla ei ole ennestään pääomatuloja, eli miten teen veroilmoituksen?

Kaikki maksetut osingot ja toimitetut ennakonpidätykset ilmoitetaan automaattisesti verottajalle ja ne siirtyvät sitä kautta suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Voinko pantata tai siirtää sijoitukseni kolmannelle osapuolelle?

Et voi. Sijoitusta ei voi pantata tai siirtää.

Joudunko maksamaan varainsiirtoveroa?

Et. Varainsiirtovero on GF Money Consumer Finance Oy:n vastuulla.

Mitä sijoitukselle tapahtuu kuolintapauksessa?

GF Money Consumer Finance Oy:n tuotto-osakkeet ovat omaisuutta siinä missä mikä tahansa muukin kuolinpesän omaisuus. Päätäntävalta siirtyy pesänhoitajalle, joka voi koska tahansa lopettaa sijoituksen. Ongelmatapauksissa voi aina kääntyä asiakaspalvelumme puoleen.

Onko osakeannista julkaistu arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä?

GF Money Consumer Finance Oy:n kiinteätuottoiset tuotto-osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain 2. luvun 1§ määritelmän mukaisia arvopapereita johtuen siitä, että ne eivät ole samalla tapaa vaihdantakelpoisia kuin vaikkapa pörssiyhtiöiden osakkeet (ts. osaketta ei voi myydä edelleen kolmannelle osapuolelle vaan ainoastaan merkintähinnasta takaisin yhtiölle). Tästä syystä kyseisen lain esitettä koskeva II osa ei myöskään sovellu.